ต้อนรับเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความอิสระ ที่ทุกหน่วยงานทุกองค์กรสามารถเปลี่ยนทุกที่
ให้เป็นที่ทำงาน สังสรรค์และพบปะพูดคุยร่วมกันได้ท่ามกลางบรรยากาศที่แตกต่างไปจากเดิม
และเพิ่มเติมคือการที่ทุกคนได้ช่วยให้ผู้ประกอบการได้อยู่รอดต่อไป